Deel deze pagina!

Algemene leverings- en uitvoeringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemeen

 1. Onder deze voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan Seiso BV te Oirschot.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
 3. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop-, leverings- of andere voorwaarden worden door opdrachtnemer niet aanvaard.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, en binnen de context van de opdracht de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en haar diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
 2. Opdrachtnemer zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van haar advies kan schaden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid om als gevolmachtigde namers opdrachtgever op te treden aangaande zaken die betrekking hebben op de opdracht. In dit kader zal opdrachtgever zich onthouden van het geven van orders en aanwijzingen aan derden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
 2. Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting.
 3. Indien het uitbrengen van een aanbieding wordt voorafgegaan door het inventariseren en analyseren van de behoefte van de opdrachtgever en zulks in een adviesrapport wordt vastgelegd, kan opdrachtnemer de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn één maand geldig vanaf de dag van verzending, of zoveel korter als in de aanbieding c.q. offerte gespecificeerd.
 5. Wijzigingen van hetgeen volgens de opdracht-bevestiging is overeengekomen zijn slechts bindend indien de wijzigingen door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien een opdrachtbevestiging of offerte ondertekend wordt toegestuurd aan opdrachtgever, of een door opdrachtnemer gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard.
 2. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden of diensten zullen overeenkomstig de overeenkomst en het eventuele werkprogramma worden uitgevoerd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen in de werkzaamheden of diensten noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden of diensten tenminste een gelijkwaardige kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. Indien mocht blijken dat blijvende afwijkingen van de overeengekomen werkzaamheden of diensten noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemene rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemer met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander beschikking heeft, tenzij één der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderen prijs te geven.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Declaraties

 1. Declaratie vindt plaats op de wijze zoals opgenomen in de prijsaanbieding.
 2. Betaling van de declaraties dient, onder vermelding van declaratienummer, binnen 30 dagen na dagtekening te geschieden.
 3. Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
 4. Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,= exclusief BTW.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Rapportage

 1. Rapportage aan opdrachtgever vindt plaats op de wijze zoals overeengekomen in de prijsaanbieding.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Eigendomsrechten

 1. Na volledige betaling van alle declaraties en vorderingen van opdrachtnemer wordt opdrachtgever eigenaar van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, zoals tussenrapporten, adviesrapporten, programma van eisen, bestekken en projecthandleidingen. De opdrachtnemer behoudt echter alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar ter beschikkinggestelde bescheiden.
 2. Het is de opdrachtgever, onder vermelding van het copyright van opdrachtnemer toegestaan om checklists, stroomschema's en dergelijke te kopiëren voor intern gebruik indien zulks in de opdracht was opgenomen.
 3. Externe publicatie van genoemde bescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht genoemde bescheiden ten eigen behoeve te gebruiken voor bijvoorbeeld presentatie aan potentiële opdrachtgevers.
 5. In geval van schending van het auteursrecht van opdrachtnemer door opdrachtgever, kan opdrachtnemer per overtreding een direct en ineens opeisbare boete ter grootte van het bedrag dat opdrachtnemer ter zake van de vervaardiging van genoemde gescheiden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, of een schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de schade het bedrag der boeten overtreft.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Werkplek en voorzieningen

 1. In geval van detachering van consultant(s) van de opdrachtnemer bij de opdrachtgever dient deze zorg te dragen voor een adequate werkplek.
 2. Tenzij anders afgesproken dient de werkplek minimaal te voldoen aan de Arbo-eisen en te zijn voorzien van data-entry.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis. Onder derden worden tevens verstaan medewerkers van de opdrachtnemer.
 2. Indien de opdracht ook werkzaamheden op een ander dan het vakgebied van opdrachtnemer met zich meebrengt, kan de opdrachtnemer daarvoor terzake deskundige derden inschakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
 3. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1 en 2, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooral schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.
 4. Op derden ingeschakeld ten behoeve van opdrachtnemer zijn haar algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Overname personeel

 1. Indien opdrachtgever binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een medewerker van de opdrachtnemer, die betrokken is geweest bij de opdracht, in dienst neemt, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het consulttarief van zes maanden, op basis van een 40-urige werkweek.
 2. Opdrachtnemer zal zich onthouden van werving van nieuwe medewerkers onder het personeel van opdrachtgever of van aan hem gelieerde organisaties.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten met betrekking tot de werkzaamheden dan wel verrichtte diensten van opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen nadat opdrachtgever van de klacht kennis genomen heeft, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als bedoeld in dit artikel.
 3. Indien de klacht gerechtvaardigd is, heeft opdrachtnemer het recht om, naar haar keuze de door haar opgestelde facturen te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar werkzaamheden te verbeteren.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, werkelijk geleden schade door opdrachtgever, als gevolg van niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van de overeenkomst, dan wel schade wegens onrechtmatige daad, tot een maximum van de overeengekomen vergoeding zoals in de aanbieding is vermeld, voor zover er geen sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij afwijking door opdrachtgever van het door opdrachtnemer gegeven advies.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door opdrachtgever is verstrekt.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om gebrekkig uitgevoerde diensten binnen een redelijke termijn - en indien mogelijk – kosteloos te herstellen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst worden ingediend door derden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17: Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beëindigd op de overeengekomen datum of het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar mening van beide partijen volledig is voldaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 18: Ontbinding

 1. De overeenkomst kan door opdrachtgever als ook door opdrachtnemer ontbonden worden verklaard indien er sprake is van niet, niet volledige of niet tijdig nakoming van de overeenkomst door de wederpartij.
 2. Alvorens tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, dient de wederpartij met opgaaf van reden schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijd beëindigen zonder tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.
 4. Indien buiten schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met zeven (7) werkdagen verlengd zonder dat opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en zonder dat zij gehouden is opdrachtgever enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 19: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
 2. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
 3. Indien opdrachtnemer binnen een redelijke termijn niet meer in staat blijkt haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen in geval van overmacht, hebben zowel opdrachtnemer als opdrachtgever het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 20: Prijsaanpassingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen na overleg met opdrachtgever.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 21: Toepasselijk recht, geschillen

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de overeenkomst onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist binnen het vestigingsgebied van opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 3. Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 22: Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elke der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.

Terug naar inhoudsopgave