Onze objectieve schoonmaakkwaliteitsmetingen

helpen u bij het uitvoeren van uw contractbeheer

Wij helpen graag om dit ook voor uw organisatie te realiseren.

VSR kwaliteitscontroles

Op een groot aantal momenten kan er sprake zijn dat er een toetsing van de schoonmaakkwaliteit nodig is. Niet alleen voor contractbeheer zijn periodieke controles onontbeerlijk, ook bij wisseling van de dienstverlener is een toets van de huidige status van schoonmaakonderhoud belangrijk. Seiso heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse metingen.

Nulmeting

Een nulmeting is bedoeld om de schoonmaakkwaliteit van dat moment te beschrijven. Tijdens een nulmeting wordt benoemd of er sprake is van achterstallig onderhoud ten aanzien van de schoonmaakdienstverlening. De rapportage kan gebruikt worden om helderheid te verschaffen naar de verschillende betrokken partijen; opdrachtgever en huidige en toekomstige dienstverlener. Op basis van het rapport kunnen door betrokken partijen werkafspraken gemaakt worden, om zodoende te komen tot een voor ieder gewenste staat van oplevering.

VSR-DKS

Naast VSR-KMS (kwaliteitmeetsysteem) heeft VSR het zogenaamde VSR-DKS (dagelijks controlesysteem) ontwikkeld. Dit controlesysteem, waarin onderdelen zoals het herkennen van vuilsoorten, vuilbeoordelingscriteria en een eenvoudige administratieve rapportage en verwerking aan bod komen, is speciaal ontwikkeld voor controle op uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden door een persoon of van één taak. Het is een controle die inzicht geeft in de prestaties van de individuele medewerkers, waardoor de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor een eventuele herinstructie en bijsturing.

Aansluiting bij VSR-KMS

Door gebruik te maken van de beoordelingscriteria van VSR-KMS voor het goed- of afkeuren van elementen, wordt nauwe aansluiting met VSR-KMS verkregen. Hiermee kan een schoonmaakdienst het kwaliteitsniveau zodanig bewaken dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert. De resultaten van een VSR-DKS meting zijn bestemd voor operationeel uitvoerenden.

Hoe objectief zijn uw kwaliteitsmetingen?

Omdat 'vuil' en 'schoon' subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Dit, intussen ook volledig geautomatiseerde systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

Bovendien kan het VSR-kwaliteitsmeetsysteem signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening.

De kwaliteitsbeoordeling

De metingen inzake het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kunnen worden verricht door onze gekwalificeerde medewerkers (VSR-inspecteur of -controleur). Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. Meestal vier maal per jaar, maar vaak ook zes maal per jaar en soms vaker. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra 'tussencontrole'.

Normering VSR-kwaliteitsmeetsyteem

Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.

Voordelen

  • Actief contractbeheer
  • Value for money
  • Meten is weten